Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 13.4.2018

Statsunderstöd för utbildning om mänskliga rättigheter för personer från utvecklingsländer

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd enligt prövning för att stödja deltagande i utbildningsprogram inom mänskliga rättigheter under 2018 för personer från utvecklingsländer.

Genom att understödja utbildningsprogram inom mänskliga rättigheter vill utrikesministeriet bidra till att stärka bevakningen av mänskliga rättigheter och förbättra uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna och i länder med övergångsekonomi. Utbildningsverksamheten ska stödja genomförandet av en utvecklingspolitik baserad på de mänskliga rättigheterna och främja

målen i statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse och utrikesförvaltningens strategi för de mänskliga rättigheterna (2013).

Det är meningen att statsunderstödet ekonomiskt ska bidra till att personer från utvecklingsländer, i första hand forskarstuderande, kan delta i expertutbildning som ordnas i Finland. Utbildningen får kombineras med en egen forskningsvistelse, som ska ordnas och anvisas av den organisation som får statsbidraget. Högst 45 000 euro reserveras för ändamålet. Utbildningsprogrammet bör ordnas under 2018, antingen som en sammanhängande period eller i flera perioder.

Den organisation som beviljas statsbidrag bör vara ett finländskt universitet som bedriver vetenskaplig forskning och erbjuder undervisning som grundar sig på den. Universitetet bör vara ett offentligrättsligt universitet eller ett stiftelseuniversitet enligt universitetslagen (588/2009).

Vid beviljandet av understöd prioriterar utrikesministeriet i synnerhet följande:

  • Arbetsplanens kvalitet. I arbetsplanen bör utbildningens innehåll beskrivas och det bör framgå hur utbildning är ordnad, hur de personer som får understöd rekryteras och väljs ut och hur projektet genomförs så att arrangemangen inte orsakar utrikesministeriet ytterligare kostnader eller skyldigheter på grund av att personerna vistas i Finland.
  • Utbildningens kvalitet. Det är meriterande om den sökande har tidigare erfarenhet av att ordna högklassig utbildning inom mänskliga rättigheter och kännedom om Finlands utrikes- och människorättspolitik, dess prioriteringar och metoder. Sökande ska beskriva hur utbildningen främjar målen i den utvecklingspolitiska redogörelsen och utrikesförvaltningens strategi för mänskliga rättigheter.

Ansökningsanvisningar

Ansökan om statsunderstöd ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla en arbetsplan, en budget och en skriftlig beskrivning som redogör för hur ansökningsvillkoren ovan uppfylls.

Ansökan ska riktas till utrikesministeriet och vara framme senast den 11 maj 2018 kl. 16.00. Ansökningar kan sändas per e-post till adressen POL-40@formin.fi eller per post till Utrikesministeriet/POL-40, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

När bidrag beviljas, utbetalas, används och övervakas, tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001). Beslutet om understöd innehåller närmare villkor som ska tillämpas på utbetalningen, användningen och övervakningen av användningen.

Ytterligare information: Nina Nordström, chef för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 104.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 13.4.2018

Takaisin ylös